Asmens duomenų apsauga

VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmens duomenų subjekto tesės:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su įstaigoje tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka:

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis).
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Atsakymas asmeniui pateikiamas ne vėliau nei per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas duomenų subjektų teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą
 • Kai reikia užtikrinti duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą
 • Kitais LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais

Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atliekantį specialistą Rimantą Juozapaitį (Jurginų g. 33 LT- 91206 Klaipėda, 4 kabinetas, tel. 8 655 20608, el. p. r.juozapaitis@klaipedosgmp.lt)

Dokumentai:

Informacija atnaujinta: 2019-04-02