Veiklos ataskaita

Vš.Į. Klaipėdos greitosios medicinines pagalbos stoties 2016 m.

VEIKLOS ATASKAITA

1. Bendroji informacija
1.1. Juridinis adresas: Jurginų 33, Klaipėda, LT-91206
Tel. 846 313685, fax – 846 210091; el paštas – sekretore@klaipedosgmp.lt; internetinis adresas – www.klaipedosgmp.lt
Vadovas – vyriausias gydytojas Rimvydas Juodviršis

 

Naudojamos patalpos
Pastatai (nurodyti adresus) Plotas Pastabos
Administracinis, Jurginų 33, Klaipėda 575,19 m2
Garažas, Jurginų 33, Klaipėda 761,17 m2

1.2. Įstaigos veiklos pobūdis: Greitosios medicinos pagalbos paslaugos
Vizija – ES reikalavimus atitinkanti, nuolat gerinanti paslaugų kokybę, konkurencinga organizacija, aktyviai bendradarbiaujanti su Bendros pagalbos centru 112;
Misija – teikti savalaikę kokybišką, patenkinančią pacientų lūkesčius būtinąją medicininę pagalba nelaimingo atsitikimo ar ūmios ligos ištiktiems piliečiams;

1.3. Įstaigos 2016 metų strateginės veiklos plano (SVP) įgyvendinimas:

Planuota

Įgyvendinta Pastabos
1.

 

1.1.

Tikslas
GMP automobilių parko atnaujinimas
Uždavinys
Spec. paskirties automobilių įsigijimas
1.1.1. Priemonės ir /ar programos ir rodikliai( vnt, proc,
Nusipirkti naujus GMP automobilius
2 vnt. Nupirkti 2 nauji GMP automobiliai
2. Tikslas
Personalo darbo salygų gerinimas
2.1. Uždavinys
Personalo darbo ir poilsio patalpų remontas
2.1.1
2.1.1.1
Priemonės
Dispečerinės ir darbo kabinetų remontas
Dispečerinė,
2 darbo kabinetai.
Atliktas dispečerinės ir 4 darbo kabinetų remontas.
2.1.1.2 Atlikti garažo sienų dažymą. Garažo fasado sienų  Atliktas fasado dažymas
3. Tikslas
Medicininės ir dispečerinės įrangos atnaujinimas
3.1 Uždavinys
Medicininės aparatūros ir įrangos įsigijimas
3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.1.5

Priemonės

Įsigyti defibriliatorius su monitoriais
Įsigyti gaivinimo aparatus

Neštuvus

Stuburo imobilizavimo lentas

Kompiuterinių programų dispečerinėje atnaujinimas ir palaikymas

 

4 vnt.

2 vnt.

3 vnt.

2 vnt

2 programos

Įsigyta:

4 nauji defibriliatoriai su monitoriais
3 gaivinimo sistemos „Lucas-2“

3 neštuvai kardiologiniams pacientams.
2 stuburo imobilizavimo lentos

Kompiuterinių programų „Colibri“ ir „Nexetalk“ disspečerinėje atnaujinimas ir palaikymas 2 vnt

4. Tikslas
Kokybės sistemos tobulinimas
4.1. Uždavinys
Paruošti naujas KVS proceduras
4.1.1

4.1.1.1

Priemonės

Paruošti kokybės vadybos sistemos procedūras

 

2 procedūros

1.Balsinio radijo ryšio naudojimo tvarka.

2.Gaivinimo sistemos „Lucas – 2“ naudojimo tvarka.

5. Tikslas
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
5.1.

5.1.1

5.1.1.1

Uždavinys

Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose tiek pačioje įstaigoje, tiek kitose švietimo įstaigose.

 

Priemonė

Vykdyti Lietuvos GMP įstaigu „Žmogiškųjų išteklių profesinės kvalifikacijos tobulinimo“ programos tęstinumą.

Organizuoti

kvalifikacijos užsiemimus

Organizuota

29 užsiemimai apmokant istaigos ir Klaipėdos apskr. GMP istaigų darbuotojus

5.1.1.2. Dalyvauti profesinės kvalifikacijos kėlimo kursuose kitose švietimo įstaigose. Pagal poreikį
siusti į kvalifikacijos
kėlimo kursus
įstaigos darbuotojus.
Kolegijose, Universitetuose ir kitose švietimo įstaigose profesinę kvalifikaciją kėlė 52 darbuotojai, iš jų 6 administracijos darbuotojai.

Viso 1510 valandų.

1.4. Įstaigos veiklos rezultatai.

Eil. Nr. Rodikliai 2015

2016

1. PSP įstaigose prisirašiusių pacientų skaičius
Iš jų:       0-5 m. amžiaus
               5-16
               16-65
             Virš 65m.
2. Bendras ambulatorinių apsilankymų skaičius
3 Ambulatorinių konsultacijų skaičius
4

4.1.

4.2.

4.3

Iškvietimų skaičius (viso kreipėsi GMP)

Įvykdytų iškvietimų skaičius

Iškvietimų be rezultatų skaičius

Operatyvumas (nuvyk. pas pacientą iki 15 min. ( % visu skubių iškv.)

51401

41443

2303

93,7 %

52923

44541

2387

95,2%

5 Neplaninių pacientų hospitalizacijos rodiklis (stacionarams)
6 Lovų skaičius (metų pabaigoje)
7 Lovų funkcionavimo rodiklis
8 Vidutinė gulėjimo trukmė
9 Stacionare gydytų pacientų skaičius
10 Gimdymų skaičius
11 Operacijų skaičius
Iš jų; stacionare
Ambulatorinė chirurgija

1.5. Steigėjo nustatytų 2016 metų privalomų veiklos užduočių įgyvendinimas. Informacija pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2016-07-19 d. Nr AD1 – 2234 patvirtintus Privalomas veiklos užduočių vertinimo rodiklius (priedas Nr 1).

2. Viešosios įstaigos savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės Taryba.
Įnašų vertė finansinių 2016 metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
Savininko kapitalo dydis 2016 metais nesikeitė. Tiek metu pradžioje tiek pabaigoje sudaro 11.944 Eur.

3. Viešosios įstaigos finansinės veiklos rezultatai (Priedas Nr 2)

4. Bendroji informacija apie įstaigos darbuotojus:

Personalas 2015  metai  (etatai /fiz.asm) 2016 metai   (etatai/ fiz asm.) Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
etatui fiz. asmeniui
Bendras įstaigos darbuotojų skaičius, iš  jų: 154 / 151 154 / 149 936 931
gydytojų 10 /8 10 / 7 1307 1130
iš jų:
Šeimos gydytojų
terapeutų
pediatrų
 

4

 

3

    slaugytojų 77 / 75   77 / 75 996 1003
kiti 67 / 68   67 / 67 825 822

4.1. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui -18.375,32 Eur ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms – 1316,58 Eur (privalomi kvalifikacijos kėlimo kursai, vienkartinis priedas prie atlyginimo).

5. Bendros išvados
2016 metų bėgyje įstaiga dirbo stabiliai. Faktiniai būtinosios medicinos pagalbos poreikiai Klaipėdos mieste tenkinami 100 %. Finansinis metų rezultatas teigiamas – 88.190 Eur. Strateginis veiklos planas vykdomas. Darbuotoju kaita nedidele (3,9 %). Darbuotojų atlyginimai padidinti 10%. Privalomu užduočių rodikliai vykdomi.

Patvirtinta Vš.Į.Klaipėdos GMP stoties Stebėtojų tarybos posėdžio protokolu 2017 kovo 2 d.

Vš.Į.Klaipėdos greitosios medicinines
pagalbos stoties vyriausias gydytojas Rimvydas Juodviršis

Informacija atnaujinta: 2017-05-18