Veiklos ataskaita

Vš.Į. Klaipėdos greitosios medicinines pagalbos stoties 2017 m.

VEIKLOS ATASKAITA

1. Bendroji informacija
1.1. Juridinis adresas: Jurginų 33, Klaipėda, LT-91206
Tel. 846 313685, fax – 846 210091; el paštas – sekretore@klaipedosgmp.lt; internetinis adresas – www.klaipedosgmp.lt
Vadovas – vyriausias gydytojas Rimvydas Juodviršis

 

Naudojamos patalpos
Pastatai (nurodyti adresus) Plotas Pastabos
Administracinis, Jurginų 33, Klaipėda 575,19 m2
Garažas, Jurginų 33, Klaipėda 761,17 m2
Klaipėdos pl. 76, Palanga 118,34 m2

1.2. Įstaigos veiklos pobūdis: Greitosios medicinos pagalbos paslaugos
Vizija – ES reikalavimus atitinkanti, nuolat gerinanti paslaugų kokybę, konkurencinga organizacija, aktyviai bendradarbiaujanti su Bendros pagalbos centru 112;
Misija – teikti savalaikę kokybišką, patenkinančią pacientų lūkesčius būtinąją medicininę pagalba nelaimingo atsitikimo ar ūmios ligos ištiktiems piliečiams;

1.3. Įstaigos 2017 metų strateginės veiklos plano (SVP) įgyvendinimas:

Planuota

Įgyvendinta Pastabos
1.

 

1.1.

Tikslas
GMP automobilių parko atnaujinimas
Uždavinys
Spec. paskirties automobilių įsigijimas
1.1.1. Priemonės ir /ar programos ir rodikliai( vnt, proc,
Nusipirkti naują GMP automobilį
1 vnt. Nupirktas 1 naujas GMP automobilis
2. Tikslas
Personalo darbo salygų gerinimas
2.1. Uždavinys
Personalo darbo ir poilsio patalpų atnaujinimas
2.1.1
2.1.1.1
Priemonės
Dispečerinės ir darbo kabinetų remontas
Dispečerinė,
2 darbo kabinetai
Atliktas pastato stogo remontas, perdažytos dispečerinės sienos ir 6 darbo kabinetuose pakeista grindų danga
2.1.1.2 Atlikti garažo sienų dažymą. Garažo vidinių sienų ir lubų dažymas  Atliktas vidinių sienų ir lubų dažymas
3. Tikslas
Medicininės aparatūros ir dispečerinės programinės įrangos atnaujinimas
3.1 Uždavinys
Medicininės aparatūros įsigijimas
3.1.1 Priemonės
3.1.1.1 Įsigyti dirbtinio kvėpavimo aparatus 4 vnt Įsigyta
4 dirbtinio kvėpavimo aparatai
3.1.1.2 Įsigyti planšetinius skaitmeninius EKG aparatus 11 vnt Įsigyta 12 vnt skaitmeninių EKG aparatų
3.1.1.3 Įsigyti neštuvus kardiologiniams pacientams 6 vnt Įsigyta 6 neštuvai kardiologiniams pacientams
3.1.1.4 Įsigyti švirkštines pompas 4 vnt Įsigyta švirkštinės pompos 4 vnt
3.1.1.5 Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas 4 programos Įsigyta ir instaliuota 4 programinės įrangos: Windows 10 – 2 vnt, Office 2016 – 1 vnt, Antivirus plus – 1 vnt, nupirkti 5 staliniai kompiuteriai
3.2 Uždavinys
Dispečerinės veiklos užtikrinimas
3.2.1 Priemonės
3.2.1.1 Dispečerinės kompiuterinės ir programinės įrangos nuoma ir jos palaikymas Kompiuterinių programų „Brigadų valdymas“, „Colibri“ ir „Nexetalk“ dispečerinėje nuoma ir palaikymas Dispečerinėje atnaujintos nuoma ir palaikymas kompiuterinių programų „Brigadų valdymas“, „Colibri“ ir „Nexetalk“
4. Tikslas
Kokybės vadybos sistemos plėtra
4.1. Uždavinys
Paruošti naujas KVS procedūras
4.1.1 Priemonės
4.1.1.1 Paruošti kokybės vadybos sistemos procedūras 3 procedūros 1. Klaipėdos apskrities dispečerinės veiklos aprašas

2. Dispečerio patarimai iškvietėjui pirmos pagalbos teikimui iki atvyks GMP brigada

3. Ikistacionarinė pagalba pacientams įtarus ūmų miokardo infarktą

5. Tikslas
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
5.1. Uždavinys
Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose tiek pačioje įstaigoje, tiek kitose švietimo įstaigose
5.1.1 Priemonė
5.1.1.1 Vykdyti Lietuvos GMP įstaigų „Žmogiškųjų išteklių profesinės kvalifikacijos tobulinimo“ programos tęstinumą Organizuoti kvalifikacijos užsiėmimus Organizuota 40 užsiėmimų apmokant įstaigos ir Klaipėdos apskr. GMP įstaigų darbuotojus. Taip pat pirmos pagalbos apmokyta 774 moksleiviai ir visuomenės nariai
5.1.1.2. Dalyvauti profesinės kvalifikacijos kėlimo kursuose kitose švietimo įstaigose. Pagal poreikį
siusti į kvalifikacijos
kėlimo kursus
įstaigos darbuotojus.
Kolegijose, Universitetuose ir kitose švietimo įstaigose profesinę kvalifikaciją kėlė 24 darbuotojai, iš jų 5 administracijos darbuotojai.

Viso 772 valandų.

1.4. Įstaigos veiklos rezultatai.

Eil. Nr. Rodikliai 2016

2017

1. PSP įstaigose prisirašiusių pacientų skaičius
Iš jų:       0-5 m. amžiaus
               5-16
               16-65
             Virš 65m.
2. Bendras ambulatorinių apsilankymų skaičius
3 Ambulatorinių konsultacijų skaičius
4

4.1.

4.2.

4.3

Iškvietimų skaičius (viso kreipėsi GMP)

Įvykdytų iškvietimų skaičius

Iškvietimų be rezultatų skaičius

Operatyvumas (nuvyk. pas pacientą iki 15 min. ( % visu skubių iškv.)

52923

44541

2387

95,2 %

50063

42757

2030

96 %

5 Neplaninių pacientų hospitalizacijos rodiklis (stacionarams)
6 Lovų skaičius (metų pabaigoje)
7 Lovų funkcionavimo rodiklis
8 Vidutinė gulėjimo trukmė
9 Stacionare gydytų pacientų skaičius
10 Gimdymų skaičius
11 Operacijų skaičius
Iš jų; stacionare
Ambulatorinė chirurgija

2. Viešosios įstaigos savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės Taryba.
Įnašų vertė finansinių 2017 metų pradžioje ir 2017 m. pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
Tiek metu pradžioje tiek pabaigoje sudaro 11.943,93 Eur.

3. Viešosios įstaigos finansinės veiklos rezultatai (Priedas Nr. 2)

4. Bendroji informacija apie įstaigos darbuotojus:

Personalas 2016  metai  (etatai /fiz.asm) 2017 metai   (etatai/ fiz asm.) Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
fiz. asmeniui
Bendras įstaigos darbuotojų skaičius, iš  jų: 154 / 149 159 / 147 1005
gydytojų 9 /7 9 / 7 1200
iš jų:
Šeimos gydytojų
terapeutų
pediatrų
 

3

 

3 / 3

 

X

    slaugytojų 77 / 75   76 / 75 1089
    vairuotojai 55 / 47 875
kiti   19 / 18 913

4.1. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui -18629,58 Eur ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms – 986,58 Eur (privalomi kvalifikacijos kėlimo kursai, vienkartinis priedas prie atlyginimo). Viso su Sodra – 25732,48 Eur

5. Bendros išvados
2017 metų bėgyje įstaiga dirbo stabiliai. Faktiniai būtinosios medicinos pagalbos poreikiai Klaipėdos ir Palangos miestuose tenkinami 100 %. Finansinis metų rezultatas teigiamas – 131.325 Eur. Iškvietimų vykdymo operatyvumo rodiklis padidėjo nuo 95,2 % iki 96 %. Strateginis veiklos planas vykdomas. Darbuotoju kaita nedidele (4,4 %). Darbuotojų atlyginimai padidinti 8 %. Privalomu užduočių rodikliai vykdomi.

Patvirtinta Vš.Į.Klaipėdos GMP stoties Stebėtojų tarybos posėdžio protokolu 2018 kovo 13 d.

Vš.Į.Klaipėdos greitosios medicininės
pagalbos stoties vyriausias gydytojas Rimvydas Juodviršis

Informacija atnaujinta: 2018-05-22