Įstatai

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS GREITOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS
STOTIES ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS GREITOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS STOTIS (toliau – įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.
2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu. Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos draudimo, Viešųjų įstaigų įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
3. Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas ir kitus teisės aktuose numatytus būtinus rekvizitus.
4. Įstaigos steigėjas (savininkas) – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.
5. Įstaigos buveinė – Jurginų g. 33, 91206 Klaipėda, Lietuvos Respublika.
6. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Steigėjas pagal įstaigos prievoles atsako tik ta suma, kurią įnešė į įstaigos turtą. Įstaiga neatsako už steigėjo įsipareigojimus.
7. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
8. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

II. ĮSTAIGOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS SRITYS

9. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą siekiant sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti greitosios medicininės pagalbos paslaugas.
10. Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti kvalifikuotas būtinosios ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas Klaipėdos miesto gyventojams. Šios paslaugos pagal reikalą gali būti teikiamos ir Klaipėdos apskrities bei kitų apskričių gyventojams. Paslaugos teikiamos įstaigoje, viešosiose vietose ir pacientų namuose. Paslaugų apimtys – gyvybei grėsmingos būklės, nelaimingi atsitikimai, ūmūs ir paūmėję lėtiniai susirgimai, pacientų pervežimas, gimimo ir mirties faktų konstatavimas.
11. Įstaigos veiklos sritys:
11.1. pagrindinės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
11.1.1. 86.90. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
11.1.2. 86.90.40. Greitosios pagalbos veikla;
11.1.3. 86.90.10. Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;
11.1.4. 86.22. Gydytojų specialistų veikla;
11.2. kita veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
11.2.1. 56.29. Kitų maitinimo paslaugų teikimas;
11.2.2. 77.11. Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;
11.2.3. 85.59. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
11.3. įstaiga turi teisę verstis kita įstatymais neuždrausta ūkine komercine veikla, susijusia su įstaigos veiklos tikslų siekimu.
12. Jeigu veiklai, numatytai įstaigos įstatuose, reikalinga licencija (leidimas), tokią licenciją (leidimą) įstaiga privalo turėti.

III. ĮSTAIGOS STEIGĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

13. Įstaigos steigėjas turi šias teises ir pareigas:
13.1. tvirtinti, keisti ir papildyti įstaigos įstatus;
13.2. nustatyti įstaigai privalomas veiklos užduotis;
13.3. įstatymo nustatyta tvarka dalyvauti nustatant paslaugų kainas bei jų apskaičiavimo metodikas;
13.4. detalizuoti įstaigos turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo tvarką Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
13.5. steigti įstaigos filialus, reorganizuoti ir likviduoti įstaigą;
13.6. organizuoti viešąjį konkursą įstaigos vadovo pareigoms užimti teisės aktų nustatyta tvarka;
13.7. sudaryti su konkursą laimėjusiu asmeniu darbo sutartį, šią sutartį nutraukti įstatymų nustatyta tvarka;
13.8. nustatyti įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus arba pavesti juos patvirtinti pačiai įstaigai;
13.9. nustatyti įstaigos vadovo, valdymo organų narių ir revizoriaus atlyginimus;
13.10. gauti informaciją apie įstaigos veiklą;
13.11. turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja įstatymams bei kitiems teisės aktams.

IV. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

14. Savo veikloje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, siekdama įstatuose nurodytų tikslų, įstaiga turi teisę:
14.1. turėti sąskaitas bankuose ir kitose kredito įstaigose;
14.2. turėti savo firminį ženklą;
14.3. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą ir juo disponuoti įstatymų, kitų teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka;
14.4. teikti ir gauti paramą;
14.5. teikti mokamas paslaugas įstatymų, kitų teisės aktų, įstaigos ir stebėtojų tarybos nustatyta tvarka šiuose įstatuose nurodytiems tikslams siekti;
14.6. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
14.7. stoti į ne pelno asociacijas, tarp jų tarptautines, dalyvauti jų veikloje;
14.8. naudoti įstaigos lėšas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti;
14.9. nustatyti darbo apmokėjimo tvarką, teikiamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai pagal įstatymus ir kitus teisės aktus jos pacientams turi būti teikiamos nemokamai;
14.10. sudarinėti tikslines sąmatas, turėti tam tikslui specialias sąskaitas;
14.11. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka naudotis bankų kreditais, jei neprieštarauja įstatymui – gauti paskolas iš subjektų;
14.12. užmegzti ryšius su šalies ir užsienio partneriais, keistis specialistais, dalytis patirtimi ir kitaip bendradarbiauti;
14.13. turėti kitas įstatymų, kitų teisės aktų numatytas teises.
15. Siekdama nurodytų tikslų, naudodamasi išvardytomis teisėmis, įstaiga privalo:
15.1. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą;
15.2. įgyvendinti būtinąsias sveikatos priežiūros priemones pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą;
15.3. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigai išduotoje licencijoje;
15.4. drausti įstaigą civilinės atsakomybės draudimu;
15.5. naudoti tik tas asmens sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi būti įtraukti į Medicinos gaminių registrą, kurio nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija;
15.6. pildyti ir saugoti pacientų gydymo istorijas, kitą medicininę dokumentaciją ir teikti informaciją įstatymų nustatyta tvarka;
15.7. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti žalą paciento sveikatai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
15.8. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo pateikti informaciją apie pacientą arba pacientas sutinka skelbti informaciją apie jo sveikatą;
15.9. informuoti įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka steigėją, Sveikatos apsaugos ministeriją apie įvykusius ekstremalius įvykius, kitus žalos pacientų sveikatai padarymo atvejus;
15.10. nustatyta tvarka vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms;
15.11. mokėti mokesčius įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
15.12. nenusižengti įstatymams ir kitiems teisės aktams ir bendražmogiškos moralės principams.
16. Įstaiga gali turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, neprieštarauja įstaigos steigimo dokumentams, įstaigos įstatams ir veiklos tikslams.

V. ĮSTAIGOS ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA

17. Įstaigos vadovas – vyriausiasis gydytojas (direktorius) yra vienasmenis įstaigos valdymo organas. Įstaigos vadovas į darbą priimamas įstatymų nustatyta tvarka.
18. Įstaigos vadovo kvalifikacija turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.
19. Įstaigos vadovo ir vyriausiojo buhalterio pareigų negali eiti tas pats asmuo ir asmenys, susiję giminystės ar svainystės ryšiais (tėvai, įtėviai, sutuoktiniai, broliai, seserys, vaikai, taip pat sutuoktinio broliai, seserys, tėvai ir vaikai).
20. Įstaigos vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, steigėjo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
21. Įstaigos vadovo kompetencijai priskiriama:
21.1. planuoti ir organizuoti įstaigos veiklą;
21.2. atstovauti įstaigai teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo organuose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
21.3. sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su įstaigos darbuotojais;
21.4. atsakyti už finansinės atskaitomybės sudarymą;
21.5. atsakyti už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
21.6. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankuose;
21.7. užtikrinti įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
21.8. sukurti ir prižiūrėti įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolės, sistemą, atsakyti už jos veikimą ir tobulinimą, jei įstaiga valdo, naudoja valstybei ir (ar) savivaldybėms nuosavybės teise priklausantį turtą ir juo disponuoja, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
21.9. užtikrinti informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei ir viešosios informacijos paskelbimą;
21.10. turėti kitų įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų teisių ir pareigų.
22. Buhalterinę apskaitą įstaigoje tvarko vyriausiasis finansininkas (buhalteris). Vyriausiojo finansininko (buhalterio) funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisių neturinti įmonė.
23. įstaiga privalo turėti kolegialius įstaigos organus: stebėtojų tarybą, gydymo tarybą, slaugos tarybą, medicinos etikos komisiją
24. Įstaigos stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams įstaigos veiklos viešumui užtikrinti. Stebėtojų tarybos sudėtį tvirtina steigėjas.
25. Stebėtojų taryba atlieka savo funkcijas, kol bus išrinkta nauja stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių renka stebėtojų taryba. Nesant pirmininko, jį pavaduoja kitas pirmininko paskirtas stebėtojų tarybos narys. Stebėtojų tarybos darbo tvarką narių teises ir pareigas, funkcijas nustato steigėjo sprendimu tvirtinami stebėtojų tarybos nuostatai.
26. Stebėtojų tarybos narys gali būti atšauktas steigėjo sprendimu. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti stebėtojų tarybos kadencijai nesibaigus. Stebėtojų tarybos narį atšaukus ar jam atsistatydinus, stebėtojų tarybos nariu šių įstatų nustatyta tvarka gali tapti kitas asmuo, kurį paskiria steigėjas.
27. Stebėtojų tarybos nariai turi teisę gauti informaciją apie įstaigos vykdomą veiklą. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams neatlyginama.
28. Stebėtojų tarybos kompetencija:
28.1. analizuoti įstaigos veiklą;
28.2. išklausyti ir įvertinti įstaigos vadovo parengtą metinės veiklos ataskaitą;
28.3. derinti įstaigos išlaidų skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus ir mokamų paslaugų teikimo tvarką;
28.4. stebėtojo teisėmis dalyvauti įstaigos administracijos organizuotame konkurse padalinių ir filialų vadovų pareigoms užimti ir pareikšti savo nuomonę steigėjui;
28.5. vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos stebėtojų tarybos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose.
29. Stebėtojų tarybos susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, o jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas. Stebėtojų tarybos sprendimai yra teisėti, jei juos priimant dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.
30. Įstaigos gydymo taryba sudaroma iš įstaigos padalinių ir filialų gydytojų. Gydymo tarybai pirmininkauja įstaigos vadovas arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas.
31. Įstaigos gydymo taryba svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus, periodiškai rengia kvalifikacijos kėlimo renginius.
32. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai. Jei įstaigos administracija su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba jį gali pateikti steigėjui.
33. Įstaigos slaugos taryba sudaroma iš įstaigos padalinių ir filialų slaugos specialistų. Slaugos tarybai pirmininkauja įstaigos vadovas arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas.
34. Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai. Jei administracija su pasiūlymu nesutinka, slaugos taryba jį gali teikti steigėjui.
35. Gydymo tarybos ir slaugos tarybos nuostatus tvirtina įstaigos vadovas. Gydymo tarybos ir slaugos tarybos nuostatai nustato šių tarybų sudarymą teises ir pareigas, darbo tvarką narių teises ir pareigas, jų paskyrimo ir atšaukimo, darbo apmokėjimo sąlygas bei atsakomybę.
36. Įstaigoje sudaroma medicinos etikos komisiją kuri kontroliuoją kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų (medicinos etikos komisijos sudarymą ir veiklos tvarką nustato jos nuostatai, kurie turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus medicinos etikos komisijos pavyzdinių nuostatų reikalavimus).

VI. ĮSTAIGOS ĮSTATŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

37. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti įstaigos įstatus turi įstaigos administracija, jos kolegialūs organai ir steigėjas. Pakeistus ir papildytus įstatus tvirtina steigėjas ar jo įgaliotas asmuo.
38. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų teisinio perregistravimo įstatymų tvarka.

VII. ĮSTAIGOS PADALINIŲ IR FILIALŲ VADOVŲ, ADMINISTRACIJOS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ

39. Įstaigos padalinių ir filialų vadovai į darbą priimami įstatymų nustatyta tvarka. Įstaigos vadovas turi teisę organizuoti padalinių ir filialų vadovų atestaciją. Įstaigos administracijos darbuotojus ir sveikatos priežiūros specialistus priima į darbą ir atšaukia iš pareigų įstaigos vadovas šių įstatų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
40. Įstaigos padalinių ir filialų vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

VIII. ĮSTAIGOS FILIALAI

41. Įstaiga gali turėti padalinių ir filialų. Sprendimą steigti padalinį ar filialą ir juos likviduoti priima įstaigos steigėjas teisės aktų nustatyta tvarka.

IX. ĮSTAIGOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

42. Įstaigos lėšų šaltiniai:
42.1. privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis su Valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis;
42.2. steigėjo skirtos lėšos;
42.3. valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai;
42.4. valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;
42.5. valstybės investicinių programų lėšos;
42.6. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
42.7. lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal sutartis už suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus;
42.8. lėšos, gaunamos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
42.9. Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimai medicinos studijų ir mokslo poreikiams tenkinti;
42.10. skolintos lėšos;
42.11. pajamos už parduotą ar išnuomotą įstaigos turtą;
42.12. įstaigos ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija);
42.13. kitos teisėtai įgytos lėšos.
43. Įstaiga turi teisę gauti valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų paslaugoms teikti pagal sveikatos priežiūros sutartis su Sveikatos apsaugos ministerija, savivaldybe.
44. Įstaigos nepaprastosios išlaidos gali būti finansuojamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, valstybės investicijų programų.
45. Kiekvienais metais įstaiga sudaro iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, privalomojo sveikatos draudimo bei valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų gaunamų lėšų išlaidų sąmatą, kitų šaltinių gaunamų lėšų išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja šias lėšas teikiantys subjektai.
46. Prekių, darbų ir paslaugų pirkimus įstaiga vykdo vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu.
47. Lėšas, gautas kaip paramą, taip pat pagal testamentą, įstaiga naudoja paramos teikėjo arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai. Šios lėšos ir lėšos, gautos iš valstybės savivaldybių, laikomos atskirose įstaigos lėšų sąskaitose.
48. Įstaigos pajamos skirstomos tokia tvarka:
48.1 įstaigos įstatuose numatytai veiklai ir įsipareigojimams įgyvendinti;
48.2 įstatymų nustatytiems biudžeto mokesčiams;
48.3. įstaigos personalo kvalifikacijai kelti;
45.4. naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir diegti;
48.5. patalpų remontui;
48.6. įstaigos darbuotojų kultūrinėms ir socialinėms reikmėms;
48.7. premijoms ir materialinei pagalbai nelaimės atveju.
49. Įstaigos lėšos gali būti naudojamos šiais įstatais numatytai ir įstatymų neuždraustai veiklai.

X. DISPONAVIMO ĮSTAIGOS TURTU TVARKA

50. Įstaigos turtas disponuojamas šių įstatų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
51. Įstaigos turtą sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas, gautas kaip parama, pagal testamentą, finansiniai ištekliai, kitas su įstaigos veikla susijęs teisėtai įgytas turtas. Steigėjas turtą įstaigai perduoda panaudos pagrindu įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
52. Įstaiga ilgalaikį materialųjį turtą parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą gali tik raštiškai leidus steigėjui, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
53. Įstaiga gautų pajamų negali skirstyti steigėjui.

XI. ĮSTAIGOS VEIKLOS KONTROLĖ

54. Įstaigos teikiamų paslaugų valstybinę kontrolę atlieka Sveikatos priežiūros įstaigų ir kituose įstatymuose nurodytos institucijos.
55. Įstaigos administracija privalo pateikti Valstybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus, su įstaigos veikla susijusius dokumentus.
56. Įstaigos finansinei veiklai kontroliuoti turi būti renkamas arba samdomas revizorius. Revizoriaus rinkimo arba samdymo tvarką ir jo darbo reglamentą nustato steigėjas.

XII. INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

57. Įstaigos vadovas turi parengti ir pateikti steigėjui praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Bet kurio fizinio ar juridinio asmens reikalavimu įstaiga turi sudaryti sąlygas jos buveinėje su šia ataskaita susipažinti.
58. Įstaigos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
58.1. informacija apie įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus;
58.2. steigėjo įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
58.3. įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis;
58.4. informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;
58.5. įstaigos sąnaudos per finansinius metus;
58.6. įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
58.7. įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms;
58.8. duomenys apie įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos vadovo išmokoms;
58.9. įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos steigėju susijusiems asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje;
58.10. kita Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme numatyta informacija.
59. Įstaigos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato steigėjas.
60. Įstaigos veiklos ataskaita yra viešas dokumentas. Ataskaita turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir paskelbta įstaigos interneto svetainėje.

XIII. ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

61. Įstaiga reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymų nustatyta tvarka.

2014 m. gruodžio 31 d.
Vyriausias gydytojas Rimvydas Juodviršis

 

Dokumento kopija

Informacija atnaujinta: 2016-09-19