Elgesio taisyklės susidūrus su korupcija

Pradžia ► Korupcijos prevencija ► Elgesio taisyklės susidūrus su korupcija

PATVIRTINTA
VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės
pagalbos stoties vyr. gydytojo 2016 m.
vasario 8 d. įsakymu Nr. 6¹ V

 

VŠĮ KLAIPĖDOS GREITOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS STOTIES DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja, kaip privalo elgtis įstaigos darbuotojai, susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika įstaigoje arba gavę apie tai informacijos.
2. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:
2.1. Įstaigos darbuotojas – VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotyje dirbantis darbuotojas.
2.2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS DARBUOTOJO VEIKSMAI, SUSIDŪRUS SU GALIMA KORUPCINIO
POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA

3. Pacientui (jo artimiesiems ar kitiems pacientui atstovaujantiems asmenims) (toliau – pacientas) atliekant veiksmus, kurie galėtų būti traktuojami kaip kyšio (toliau – kyšis) davimas, įstaigos darbuotojas turi aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja kyšių davimo ir ėmimo, bei įspėti, kad už tokią veiką gresia atsakomybė.
4. Įstaigos darbuotojas pacientui turi paaiškinti, kad bet koks siūlymas ar pažadas duoti kyšį taip pat gali būti traktuojamas kaip neteisėtas veiksmas ir už jį gresia atsakomybė.
5. Įstaigos darbuotojas turi išsamiai paaiškinti pacientui, kad už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.
6. Jei pacientas, neatsižvelgdamas į įstaigos darbuotojo prieštaravimą, paliko (įteikė) kyšį ir pasišalino, įstaigos darbuotojas turi apie tai nedelsdamas informuoti įstaigos vadovą ar įstaigos darbuotojus, vadovo įgaliotus vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę (toliau – įgaliotas asmuo).
7. Įgaliotas asmuo turi pakviesti mažiausiai 2 administracijos atstovus, kurie turi atlikti paciento palikto kyšio aprašymą ir apskaitą.
8. Įstaigos darbuotojas, kuriam buvo paliktas (įteiktas) kyšis, turi pateikti rašytinį pranešimą įstaigos vadovui, kuriame turi nurodyti vardą, pavardę, pareigas ir su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.). Pranešimas įstaigos vadovui turi būti įteiktas tą pačią dieną.
9. Įstaigos vadovo pasirašytas pranešimas apie galimą kyšio davimo faktą tą pačią dieną el. paštu turi būti išsiųstas Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT).
10. Jei pacientas nepaliko (neįteikė) siūlyto kyšio, įstaigos darbuotojas, kuriam buvo siūlytas kyšis, turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną įstaigos vadovui pateikti rašytinį pranešimą, kuriame turi nurodyti visas su įvykiu susijusias aplinkybes (susiję asmenys, vieta, laikas ir t. t.).
11. Apie Taisyklių 9 punkte nurodytus atvejus įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

III SKYRIUS
ĮGALIOTŲ ASMENŲ VEIKSMAI, GAVUS PACIENTO PRANEŠIMĄ APIE GALIMĄ
KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ

12. Jei pacientas įgaliotam asmeniui pranešė apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką įstaigoje, jis turi būti informuojamas, kad įgaliojimus tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas turi STT.
13. Apie šių Taisyklių 12 punkte nurodytą gautą informaciją įstaigos vadovas (kai informaciją gauna įstaigos vadovo įgaliotas asmuo) ne vėliau kaip kitą darbo dieną el. paštu privalo pranešti STT.
14. Jei informacija buvo gauta anonimiškai įstaigos pasitikėjimo telefonu, raštu, įstaigos vadovas apie tokį įvykį turi ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoti STT.
15. Jei pacientas kreipėsi į įgaliotą asmenį, nurodydamas, kad galimai provokuojamas atlikti korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nes, jo nuomone, vilkinamas sveikatos būklės ištyrimas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, nepaskiriama operacijos atlikimo data ir t. t., jam turi būti pasiūloma parašyti pareiškimą įgaliotam asmeniui. Šis pareiškimas tiriamas įstaigos nustatyta tvarka.
16. Apie 12, 14 ir 15 punktuose nurodytais atvejais gautus pacientų pranešimus įgaliotas asmuo privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių.

IV SKYRIUS
TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMAS ĮSTAIGOJE

17. Informaciją apie Taisyklių įgyvendinimą įstaigos darbuotojams teikia atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindinamas kiekvienas įstaigos darbuotojas. Naujai priimami darbuotojai su šiomis Taisyklėmis supažindinami iškart po darbo sutarties pasirašymo.
19. Už Taisyklių nesilaikymą įstaigos darbuotojams taikomos poveikio priemonės teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

Informacija atnaujinta: 2017-01-03