Korupcijos prevencijos programa

Pradžia ► Korupcijos prevencija ► Korupcijos prevencijos 2016-2018 m. programa

PATVIRTINTA VšĮ Klaipėdos miesto
greitosios medicininės pagalbos stoties
vyr. gyd. 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr.
51¹ V

 

VŠĮ KLAIPĖDOS MIESTO GREITOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS
STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2018 M. PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencijos 2016-2018 m. programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę VšĮ Klaipėdos miesto greitosios medicininės pagalbos stotyje 2016 – 2018 m. laikotarpiu.
2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. V-1262 patvirtinta „Šakinė korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014-2016 m. programa“, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-22971 Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2877).
3. Programa įgyvendinama pagal patvirtintą Programos įgyvendinimo priemonių planą.

II. KORUPCIJOS SITUACIJOS, PRIELAIDŲ IR APRAIŠKŲ ANALIZĖ

4. Įgyvendinant valstybės laiduojamos (nemokamos) medicinos pagalbos teikimo valstybinėse gydymo įstaigose tvarką, visuomenė nepakankamai informuojama apie valstybės lėšomis apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas. Pacientams suteikus sveikatos priežiūros paslaugas, neteikiama informacija apie jiems suteiktų ir valstybės lėšomis apmokėtų paslaugų kainas.
5. Viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, pirkimo objekto tikslingumo ir pagrįstumo vertinimo sistemos ir praktikos nebuvimas, tendencingas pirkimo specifikacijų nustatymas sudaro galimybę formuluoti diskriminacinius pirkimo kriterijus, o netinkamai taikomos pirkimų organizavimo taisyklės gali lemti neteisėtą, neefektyvų PSDF biudžeto bei valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir sudaryti sąlygas korupcijai.
6. Bendrosios socialinės korupcijos prielaidos:
6.1. Santykinai maži sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimai, nepakankamai aiškus santykis tarp sveikatos apsaugos ir socialinės politikos, nėra atsakomybės pasidalijimo, todėl šiuo metu socialinės problemos sprendžiamos sveikatos sistemos išteklių sąskaita;
6.2. Neišvystytas papildomasis (savanoriškasis) sveikatos draudimas, be kurio tampa sudėtinga siekti sveikatos politikos tikslų – pakankamo sveikatos sistemos finansavimo, paslaugų kokybės kontrolės, paciento atsakomybės už savo sveikatą ir legalių priemokų už sveikatos paslaugas nustatymo.
7. Bendrosios teisinės korupcijos prielaidos:
7.1. Nepakankamas savo teisių ir pareigų išmanymas visuomenėje gali sudaryti sąlygas sveikatos sistemos darbuotojams piktnaudžiauti tarnyba, sudaryti dirbtines kliūtis žmonėms, siekiantiems įgyvendinti savo teisėtus interesus;
7.2. Prielaidas korupcijai gali sudaryti nepakankama atsakomybė už padarytus pažeidimus, kontrolės sistemų, teisinių procedūrų ir priemonių, profesinių elgesio kodeksų nebuvimas ir pan.;
7.3. Taip pat įtaką gali turėti ir nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimo procesas, kai nesivadovaujama asmeninės atsakomybės principais, viešumo trūkumas.
8. Visuomenės pilietiškumo stoka; visuomenėje nepakanka teisingo supratimo, kas yra korupcija;
8.1. Stebimas visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas;
8.2. Nepakankamas pasipriešinimas korumpuotiems sveikatos sistemos darbuotojams;
8.3. Piliečių (taip pat ir pacientų) nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje.
9. Viena iš specifinių korupcijos prielaidų – viešieji pirkimai, kuriems naudojamos valstybės biudžeto lėšos, tarp jų ir PSDF biudžeto lėšos, priskiriami prie sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Perdėtai smulkmeniškas supaprastintų pirkimų reglamentavimas arba netinkamai taikomos pirkimų organizavimo taisyklės gali lemti neteisėtą, neefektyvų valstybės biudžeto lėšų naudojimą ir sudaryti sąlygas korupcijai pasireikšti.

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ KLAIPĖDOS M. GMP STOTYJE TEISINĖ BAZĖ

10. Už korupcijos prevenciją savivaldybės įstaigoje atsako įstaigos vadovas. Jis privalo imtis būtinų korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo priemonių.
11. Siekiant sėkmingai vykdyti Korupcijos prevencijos programų nuostatas, įstaigos vadovas paskiria asmenį ir paveda vykdyti korupcijos prevenciją bei kontrolę.
12. Įstaigoje sudaroma Korupcijos prevencijos programa, kasmet nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė. Tai sudaro prielaidas rengti ir įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones, bei savarankiškai, lanksčiai ir operatyviai reaguoti į valstybėje vykstančius teisėkūros ir įvairių sričių reguliavimo pokyčius.

IV. VEIKLOS SRITYS, KURIOSE GALIMA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ VŠĮ KLAIPĖDOS M. GMP STOTYJE

13. Išskiriamos veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:
13.1. prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai;
13.2. nelegalūs mokėjimai teikiant mokamas ir apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams.

V. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINYS

14. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos prielaidas įstaigoje, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę įstaigos bei jos darbuotojų veiklą.
15. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos sveikatos sistemai, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms greitosios medicinos pagalbos paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis įstaigos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
16. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:
16.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, siekti numatytų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių įvykdymo;
16.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti;
16.3. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti darbuotojus į korupcijos prevenciją;
16.4. programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu, ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, įstaigos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;
16.5. kontroliuoti, kad viešojo pirkimo techninių specifikacijų sudarymo procedūrose dalyvautų asmenys, kurių nešališkumas neabejotinas, o visi vaistiniai preparatai ir medicinos prietaisai būtų perkami per Centrinę perkančiąją organizaciją;
16.6. viešai skelbti informaciją pacientams apie teikiamas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas (apmokama asmeninėmis lėšomis ar draudimo bendrovių lėšomis) bei sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis, apie pacientų teises ir galimybes;
16.7. ugdyti antikorupcinę kultūrą VšĮ Klaipėdos miesto Greitosios medicininės pagalbos stotyje.
17. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės:
17.1. korupcijos prevencijos programos parengimas;
17.2. visuomenės švietimas ir įstaigos darbuotojų mokymas;
17.3. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.
18. Įstaigos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliekamas atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. 2-170.
19. Įstaigos korupcijos prevencijos programa parengiama ir Programos įgyvendinimo priemonių plane nustatytais terminais paviešinama įstaigos internetinėje svetainėje.
20. Antikorupcinis švietimas organizuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas:
20.1. pilietiškumo, asmens teisių ir pareigų visuomenei bei valstybei sampratos ugdymas, korupcijos prevencijos įgyvendinimas. Šia linkme ugdomi įstaigos darbuotojai, sudaroma galimybė jiems dalyvauti seminaruose, paskaitose ar kituose antikorupcinio švietimo renginiuose;
20.2. įstaiga savo interneto svetainės puslapyje skelbia įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą, teikia gyventojams (pacientams) žinias apie savo veiklą. Taip pat viešinamas antikorupcinių priemonių įgyvendinimas, numatoma galimybė interneto vartotojams pateikti savo komentarus, atsiliepimus, siūlymus, pranešimus. Gyventojai (pacientai) raginami telefonu, paštu, elektroniniu paštu atvirai ar anonimiškai pranešti apie korupcijos apraiškas ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas įstaigos veikloje;
20.3. siekiama, kad visuomenė gautų pakankamai informacijos apie korupcijos apraiškas, korupcinių teisės pažeidimų tyrimą bei apie savo teises ir galimybes pasipriešinti korupcijai bei įtraukti visuomenę į kovą su korupcija;
20.4. įstaigos interneto svetainėje skelbiamos darbuotojų elgesio, susidūrus su korupcinėmis veikomis, taisyklės, elektroninio pašto adresas bei telefono numeris, kuriuo asmenys galėtų anonimiškai pranešti apie įstaigos darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla;
20.5. informacija, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, skelbiama visose įstaigos informacijos skelbimo vietose;
20.6. įstaiga nedelsiant privalo paviešinti nustatytus korupcijos atvejus;
21. Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrius renka informaciją apie nustatytus korupcijos atvejus, analizuoja ir paviešina juos kitiems sveikatos sistemos darbuotojams bei žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Priemonės, kurios sumažins korupcijos apraiškų prielaidas įstaigos veikloje ir jų vykdymo terminai pateikiami Programos įgyvendinimo priemonių plane.

VI. INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ

23. Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai vykdyti korupcijos prevenciją, būtina:
23.1. sudaryti sąlygas darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti įstaigos vadovybei ar Sveikatos apsaugos ministerijai savo įtarimus dėl galimos įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;
23.2. gavus informacijos dėl galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą ir Korupcijos prevencijos skyrių prie Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

VII. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

24. Programa siekiama tokių rezultatų:
24.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
24.2. padidinti nepakantumą korupcijai;
24.3. pagerinti korupcijos prevencijos priemonių įstaigoje organizavimą;
24.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą įstaigos vykdoma veikla.
25. Programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas ir kontrolė turi būti vertinami pagal šiuos rodiklius:
25.1. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius;
25.2. įvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius;
25.3. neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius;
25.4. programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių įgyvendinimas nustatytais terminais;
25.5. asmenų, pranešusių apie galimus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytis;
25.6. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičius;
25.7. specialių pranešimų įstaigos susirinkimuose, darbo posėdžiuose skaičius;
26. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

VIII. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

27. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas Korupcijos prevencijos VšĮ Klaipėdos miesto greitosios medicininės pagalbos stotyje 2015-2019 m. programos įgyvendinimo priemonių planas, kuris nustato tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
28. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios programos dalis.
29. Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių vykdymą kontroliuoja, metodinę pagalbą korupcijos prevencijos klausimais teikia Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrius pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą šio skyriaus veiklos planą.
30. Už konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako įstaigos vadovas.
31. Įstaigos veiklos metiniame plane turi atsispindėti ir įstaigos korupcijos prevencijos programoje ir jos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės.
32. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančias įgyvendinant Programą:
32.1. reguliariai vykdyti numatytų Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;
32.2. atsižvelgiant į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos Programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimui, koreguoti jas ar pakeisti efektyvesnėmis ar racionalesnėmis, detalizuojant jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus.
33. Vykdant įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, įstaigos interneto svetainės puslapyje, skirtame korupcijos prevencijai, kas pusę metų, ne vėliau kaip iki kito pirmo mėnesio 10 d., skelbti ataskaitą apie įstaigos Korupcijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.

Informacija atnaujinta: 2017-01-03