Vaistinių preparatų ir med. priemonių reklamavimo tvarkos aprašas

Pradžia ► Korupcijos prevencija ► Vaistinių preparatų ir med. priemonių reklamavimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
VšĮ Klaipėdos m. greitosios
medicininės pagalbos stoties
vyr. gyd 2015 m. gruodžio15 d. įsakymu Nr. 51 ¹ V

 

VAISTINIŲ PREPARATŲ / MEDICINOS PRIEMONIŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ IR
REKLAMINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaistinių preparatų / medicinos priemonių reklamuotojų vizitų ir reklaminių renginių organizavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) patvirtintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 51 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 78-3799) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 2-98).
2. Vaistų reklamuotojų vizitai į VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotį (toliau – GMPS), informacijos apie reklamuojamą vaistinį preparatą / medicinos priemonę teikimo reklaminiame renginyje tikslu, yra nemokami ir organizuojami taip, kad nepažeistų įstaigos darbo tvarkos taisyklių, netrukdytų medikams vykdyti savo pareigas ir nepažeistų pacientų teisių gauti sveikatos priežiūros paslaugas.
3. Vaistų reklamuotojo vizitas į GMPS, siekiant asmeniškai susitikti su sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, ir suteikti jam informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą, sveikatos priežiūros specialisto darbo laiku, draudžiamas.
4. Tvarkos aprašo nuostatai taikomi bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiamai vaistinių preparatų / medicinos prietaisų reklamai.
5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
5.1. Reklaminės veiklos subjektas – vaistinio preparato reklamos davėjas, gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas.
5.2. Vaistų / medicinos prietaisų reklamuotojas – fizinis asmuo, vaistinio preparato / medicinos priemonės rinkodaros teisės turėtojo ir (ar) jo atstovo įgaliotas vykdyti vaistinių preparatų / medicinos priemonių reklamą.
5.3. Primenamoji vaistinio preparato reklama – reklama, kuria siekiama priminti apie vaistinį preparatą.
5.4. Vaistai (vaistiniai preparatai) – vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, kadangi atitinka bent vieną šių kriterijų: 1) pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti arba jų profilaktikai; 2) dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus fiziologines funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas.
5.5. Medicinos priemonės – instrumentai, aparatai, įtaisai, programinė įranga, medžiagos ar kiti reikmenys, naudojami atskirai ar kartu su kitais reikmenimis, įskaitant programinę įrangą, jos gamintojo specialiai numatytus naudoti diagnostikos ir (arba) gydymo tikslais ir reikalingus tinkamai juos naudoti, ir kuriuos gamintojas numatė naudoti žmogaus ligai diagnozuoti, jos plitimui sustabdyti, eigai stebėti, gydyti ar palengvinti; traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, gydyti, palengvinti ar kompensuoti; anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, pakeisti ar modifikuoti; pastojimui kontroliuoti, ir kurių naudojimas pagal paskirtį neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar išoriškai farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau šios priemonės gali būti naudojamos kaip pagalbinės veikimo priemonės.

II. REKLAMINĖS VEIKLOS SUBJEKTŲ IR VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ PAREIGOS

6. Vaistų / medicinos priemonių reklamuotojai gali teikti informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą / medicinos priemones VšĮ Klaipėdos miesto GMPS vykstančiuose gamybiniuose susirinkimuose ar rytinėse konferencijose tik iš anksto suderinę tai su įstaigos administracija.
7. Apie numatomą reklaminį renginį įstaigoje vyr. gyd. pavaduotoja informuoja įstaigoje dirbančius sveikatos priežiūros specialistus.
8. Jei vaistų / medicinos priemonių reklamuotojas suderintu laiku negali atvykti į įstaigą, jis privalo ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną apie tai informuoti administraciją.
9. Atvykęs į įstaigą reklamuotojas prisistato administracijai sekretoriate (14 kab.) ir „apsilankymų registracijos žurnale“ įrašo vizito datą, laiką, vardą, pavardę, darbovietę, tikslą (nurodo numatomus reklamuoti vaistinius preparatus ar medicinos priemones), įrašą patvirtina administracijos įgaliotas asmuo, su kuriuo buvo suderintas renginys.
10. Vaistų / medicinos priemonių reklamuotojas privalo:
10.1. nešioti darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą), kad būtų aiškiai atpažįstamas darbo metu;
10.2. vadovaudamasis šio dokumento nuostatomis, suderinti vizitus su įstaigos administracija ir laiku informuoti apie jų atšaukimą;
10.3. susipažinti su Tvarkos aprašu ir organizuoti vizitus į įstaigą taip, kad nepažeistų teisės aktų ir Aprašo reikalavimų;
10.4. perduoti Vaistų rinkodaros teisės turėtojo mokslo tarnybai ir vaistų / medicinos prietaisų reklamos davėjui vizito metu gautą informaciją apie reklamuojamų vaistų / medicinos priemonių vartojimą, jų ypatumus, o ypatingai – apie pastebėtą jų nepageidaujamą (pašalinį) poveikį.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Informacija apie vaistų / medicinos priemonių reklamuotojus, pažeidusius nustatytą vaistinių preparatų / medicinos priemonių reklamos tvarką, bus teikiama Valstybinei kontrolės tarnybai prie SAM, o apie vaistų / medicinos priemonių reklamuotojo netinkamus veiksmus nedelsiant informuojamas vaistų / medicinos priemonių reklamos davėjas.
12. Aprašas skelbiamas GMPS interneto puslapyje ar saugomas vaistų / medicinos priemonių reklamuotojui prieinamoje vietoje, užtikrinant jam galimybę susipažinti su šio Tvarkos aprašo nuostatomis.
13. Įstaigoje dirbantys sveikatos priežiūros specialistai supažindinami su patvirtinta vaistų / medicinos priemonių reklamuotojų vizitų organizavimo tvarka rytinių konferencijų metu.
14. Ginčai, kylantys dėl taisyklių pažeidimų, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacija atnaujinta: 2017-01-03